meble ogrodowe
  • Meble na zamówienie

  • Solidne wykonanie

  • Klasyczne projekty

  • Wysoka jakość wykonania

     wysoka jakość
     unikalny styl
     funkcjonalność

  Regulamin FIRMY "TOmaszMEBLE"
 
I. Postanowienia Ogólne
1. Właścicielem firmy jest producent mebli – Marcin Drwięga "TOmaszMEBLE"
z siedzibą w Krośnie 38-400, ul. Podkarpacka 7A, NIP 687-170-79-64, REGON 181086834, zwany dalej "producentem".
2. Przedmiotem działalności firmy "TOmaszMEBLE" jest sprzedaż mebli i elementów meblowych, zwanych dalej "produktem" lub "produktami". Wszystkie produkty znajdujące się na stronach firmy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3. Wszystkie produkty jak również ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i jako takie objęte są prawem ochronnym na znaki towarowe.
4. Firma realizuje zamówienia na terenie całej Polski.
5. Zamówienia należy składać w języku polskim, angielskim lub słowackim.

II. Klient
Zakupu wybranego produktu może dokonać :
1. Osoba fizyczna, która w dacie składania zamówienia posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. Osoba prawna reprezentowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

III. Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia kont przez Klienta ani zalogowania się do serwisów.
3. Klient, składając zamówienie wybiera stosowną dla siebie przesyłkę/dostawę mebli.
4. Procedura złożenia zamówienia na wybrany produkt wymaga podjęcia następujących czynności:
1) Wybranie danego produktu przez Klienta
2) Wypełnienie danych Klienta niezbędnych do wystawienia faktury oraz danych dostawy
3) Wysłanie zamówienia na wybrany produkt/produkty
5. Wysłanie zamówienia przez Klienta w sposób określony w ust. 4 pkt 4) oznacza złożenie przez Klienta oferty zakupu wybranego produktu na warunkach wybranych i zaakceptowanych przez Klienta w trakcie procedury zakupu produktu.
6. Najpóźniej w następnym dniu roboczym od złożenia przez Klienta zamówienia na wybrany produkt/produkty Klient otrzyma od firmy "TOmaszMEBLE" elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia z podanym numerem rachunku bankowego, na który Klient powinien wpłacić zaliczkę za zakupiony produkt/produkty.
7. Realizacja przyjętego zamówienia na wybrany przez Klienta produkt/produkty odbywa się
w terminie do 42 dni od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym firmy "TOmaszMEBLE" wskazanym na zamówieniu lub przesłania wykonawcy przez klienta potwierdzenia zapłaty e-mailem.

IV. Ceny i płatności
1. Ceny produktów zamieszczone na stronach "TOmaszMEBLE" wyrażone są w złotych polskich (PLN) i określone są jako ceny netto oraz ceny brutto (zawierają podatek VAT).
2. Podane ceny nie są cenami ostatecznymi.
3. Cena podana przy każdym produkcie nie jest wiążąca, lecz w chwili złożenia przez Klienta zamówienia cena nie ulegnie zmianie.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT/paragon fiskalny.

V. Dostawa i odbiór produktu
1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez wykonawcę z Klientem.
2. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:
1) dostawa przez pośrednika na adres wskazany w zamówieniu - koszty dostawy ustalany jest indywidualnie
2) odbiór własny z punktu siedziby firmy "TOmaszMEBLE" - koszty dostawy wynoszą 0,00 zł
3. Podczas odbioru w siedzibie firmy Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej i jakościowej z zamówieniem oraz kontroli, czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby przekazującej zakupiony produkt.
4. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany produkt posiada braki ilościowe albo też został mechanicznie uszkodzony, należy niezwłocznie poinformować o tym właściciela firmy, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
5. Przyjęcie przez Klienta dostarczonego produktu bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

VI. Reklamacje
1. Różnice w odcieniu wybarwienia drewna, płyty laminowanej, metalu, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Obrazy przedstawione na stronie firmy "TOmaszMEBLE" są poglądowe, kolor i struktura drewna różnić się może nieznacznie od dostępnych.
2.Drewno, jak każdy materiał naturalny, może nie zachowywać identycznego koloru oraz struktury na całej powierzchni. Jest materiałem niejednorodnym i jego naturalną cechą jest zdolność do przebarwień i minimalnego rozszczelniania. Zmiany te są naturalnym zjawiskiem i nie podlegają reklamacji.

VII. Poufność danych i polityka prywatności
1.Akceptując Regulamin firmy "TOmaszMEBLE", Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia (zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży produktów, dostarczeniem produktu Klientowi, obsługą reklamacji itp).
2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku braku zgody na powyższe Klient za pośrednictwem poczty e-mail zobowiązany jest oświadczyć Właścicielowi firmy, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w ust. 1.
3. Akceptując Regulamin firmy , Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od producenta informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

VIII. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy.
2. Właściciel firmy "TOmaszMEBLE" ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem firmy stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Copyright © 2015 TOmaszMEBLE Marcin Drwięga
ul. Polna 35, 38-400 Krosno